Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden Sam's webstek

Wij besteden de uiterste zorg aan de creatie van deze website.We proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden. Nochtans kunnen we geen garantie geven wat de actualiteit, de correctheid of volledigheid betreft.
wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering, of voor schade die voortvloeit uit de consultatie van de gegevens van deze website. In geen enkel geval kunnen deze aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Deze gegevens op deze website zijn bestemd voor strikt persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker mag bijgevolg niet geheel of gedeeltelijk welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier openbaar maken en/of verspreiden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de webmaster
Indien de toestemming hiertoe bekomen werd, dienst steeds de bron vermeld te worden.

Deze website bevat diverse hyperlinks naar andere websites. Deze links worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Wij controleren deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daar aangeboden informatie en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van de webmaster.

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, foto’s of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is door de webmaster.

De webmaster behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden de gebruiker van de website binden, raden wij de gebruiker aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Wij verzoeken met aandrang de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat we de nodige en gepaste maatregelen kunnen treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken.
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht werden opgesteld in de geest van de Europese, Belgische en Vlaamse Wetten en richtlijnen.

De persoonsgegevens van u ontvangen via deze website worden opgenomen in de bestanden van Sam's webstek. Deze dienen om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Ze kunnen ook doorgegeven worden aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk verzet. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de op u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe neemt u contact op met de webmaster.(Patrick Demeyere)

e-mail: webmaster@samdemeyere.be

terug-back